Läroplan Grundskolan P (LGRP)

Skolan ska inspirera eleverna för lusten till det livslånga lärandet där respekt för de mänskliga rättigheterna och demokratiska värdena är grunden"

- Marianne Axelsson (Rektor LGRP)

Välkomna till svenska sektionen på ISGR. Hos oss möter ni hela världen i en och samma byggnad. Med över 60 olika nationaliteter möts vi i vardagen av likheter och olikheter. Vi lär oss av varandra att olikheter är en rikedom. På ISGR har vi en tydlig vision som alla följer. Vi lär tillsammans för framtiden. Den höga kvaliteten vi kan erbjuda beror på att lärarnas undervisning är välplanerad, målen är klara och tydliga, varierade undervisningsformer och att vi har höga förväntningar på varje elev. I elevenkät genomförd vårterminen 2023 anger 84% av eleverna att de är nöjda eller mycket nöjda med sin skola.

På ISGR erbjuder vi undervisning från förskoleklass upp till åk 9 där lärarna samverkar så att eleverna kan se en röd tråd under sina skolår. Likt andra svenska grundskolor följer vi den nationella läroplanen för grundskolan - Lgr 22. Att tala engelska är naturligt hos oss då vi samarbetar med den internationella sektionen och delar våra gemensamma utrymmen. Eleverna arbetar i crossteam över sektionerna och får träna muntligt på sin engelska. Skolan har från Skolverket fått tillstånd att bedriva undervisningen på engelska upp till 50%. Detta sker i form av teman som undervisas på såväl engelska som svenska.

Vi har hög lärartäthet och alla pedagoger är behöriga vilket gynnar elevernas lärande och utveckling. Vi är i skolan för att lära oss så mycket som möjligt.

För oss är det viktigt att eleverna känner sig trygga och har studiero för att nå lyckade resultat. Alla samverkar för elevernas bästa och på skolan finns ett elevhälsoteam som arbetar nära pedagogerna för att ge alla elever möjlighet att lyckas. I elevenkäten från vårterminen 2023 anger 92% av eleverna att de får hjälp om något är svårt.

Information och kommunikation sker i vårt webbaserade system som heter Schoolsoft. Där kan du som vårdnadshavare ta del av vad som händer på skolan och anmäla frånvaro. Vi betonar vikten av ett gott samarbete skola-hem och därigenom kunna utveckla varje elev.

Årskurserna F-5 kallas för LgrP där Lgr är förkortningen på läroplanen och P står för Primary. Vi befinner oss centralt i Göteborg på Guldhedsgatan 6. Skolgården är stor och inbjuder till lek på kulle, kompisgunga, spel, lek på asfalterad plan samt tillgång till en fotbollsplan. Under rasterna finns även Trivselledare som har till uppgift att organisera och erbjuda lekar under rasterna.

I förskoleklass och årskurs 1-3 har skolan en klass i varje årskurs. Från årskurs 4 har vi två klasser i varje årskurs.

I elevenkäten från vårterminen 2023 uppger 86.6% av eleverna att de känner sig respekterade av de vuxna på skolan.

All personal arbetar för att eleverna ska känna sig trygga på skolan. För att skapa förutsättningar för detta använder vi oss av “Responsive classroom”. En metod som hjälper oss att systematiskt arbeta för att skapa ett gott samarbetsklimat i våra klasser.

Skolverket

Below is a direct link to the Skolverket website.

skolverket.se

Our Library

Our school library is the hub of learning.

Learn More

Calendar

All scheduled activities and events for LGRM at ISGR can be found on Schoolsoft.

SchoolSoft