Student Health & Well-Being

As an organisation, ISGR is imbued with a democratic approach. Students and staff should feel secure, respected and involved in the activities, in order to create an open working atmosphere with an international approach, where personal growth is encouraged in each individual. The school actively promotes appreciation for social diversity and does not tolerate any form of discrimination or other degrading treatment.
 

The Student Health Team works collaboratively to ensure that students are safe, happy and learning. Below is a description of the roles within the team.

ISGR genomsyras av ett demokratiskt synsätt med en internationell prägel. Vi strävar mot att varje elev ska känna sig trygg, respekterad och sedd, i syfte att skapa en öppen atmosfär som gynnar personlig utveckling hos varje enskild elev. Som ett led i detta uppmuntrar ISGR  mångfald och har nolltolerans mot all form av diskriminering eller kränkande behandling.

Elevhälsan arbetar tillsammans för elevernas utveckling, trygghet och välmående. Se nedan för en beskrivning av samtliga roller inom elevhälsan.

Principal
The principal is responsible for the student health team at the school. The principal is also responsible for the development of the student health work. The Principal leads the work of the student health team and ensures that the needs of both the individual and the community are met and support a positive, harmonious learning environment.

Rektor har ansvar för utvecklingen av skolans elevhälsoteam. Elevhälsan ser till att såväl enskilda elevers som hela skolans behov uppmärksammas och arbetar för en positiv och harmonisk miljö med lärande i fokus.

School nurse

ISGR has a full-time school nurse on each Campus. The school nurse advises the student health team on health-related issues and works proactively to promote student health. The school nurse is also available for the students' emergency medical needs. The school nurse has a duty of confidentiality. The work focuses on the following areas:

ISGR har en heltidsanställd skolsköterska på vardera Campus. Skolsköterskan är rådgivande i elevhälsoteamet när det gäller hälsorelaterade frågor och arbetar proaktivt för att främja elevhälsan. Skolsköterskan finns även tillgänglig för elevernas akuta medicinska behov. Skolsköterskan har tystnadsplikt. Arbetet fokuserar på följande områden:

Health Checks/Health Talks - Health checks are carried out systematically in Sweden at specific grade levels according to the Swedish national school health program. Parents are asked to complete a health questionnaire and also attend a meeting with the nurse/doctor at regular intervals. In addition, children are screened for visual and hearing impairment and receive a growth check. You will be contacted by the school nurse if there is a need for further checks.

Enligt Sveriges nationella skolhälsoprogram genomförs hälsokontroller systematiskt under specifika årskurser. Föräldrar ombeds regelbundet att fylla i ett frågeformulär angående sitt barns hälsa samt delta i möten med skolsköterska/skolläkare. Utöver detta genomförs synundersökning, hörselkontroll samt kontroll av tillväxtkurvan. Skolsköterskan kontaktar de elever som är i behov av vidare hälsokontroller.

Vaccinations - Vaccinations are carried out in Sweden by the schools during primary school education (grades kindergarten-nine) where children attend.  Drop in sessions are offered for new students twice a year where vaccinations are given if need be.

Vaccinationer genomförs i alla grundskolor i Sverige enligt det Svenska vaccinationsprogrammet. För mer information om det Svenska vaccinationsprogrammet och hur du ansöker om att ta del av det, vänligen se bifogat dokument. Vid två tillfällen under året erbjuds "drop-in" då nya elever ges möjlighet till vaccinationer vid behov.

School Doctor
The school doctor writes letters of referral to different care institutions and works with evaluation and assessment together with the school nurse. All Grade 1 children are offered a visit to the school doctor.

Skolläkaren arbetar med bedömningar och utredningar i samarbete med skolsköterskan och har möjlighet att skriva remiss till olika institutioner vid behov. Alla elever i förskoleklass erbjuds ett besök hos skolläkaren.

School psychologist
The school psychologist is responsible for students in need of special support, from a psychological point of view. The school psychologist is also responsible for communicating to parents and staff after testing has taken place. He/she takes part in evaluation and assessment when needed. If needed, the student is referred to external specialists.

Skolans psykolog ansvarar för elever med behov av särskilt psykologiskt stöd och utför erforderliga utredningar. Vid behov kan psykologen skicka remiss till externa specialister. Före utförda tester har psykolog ansvar för att informera föräldrar och personal.

School Counselor
The school counselor is responsible for the social and emotional work at the school. The purpose of the role is to promote well being by holding professional dialogues with individual students and working with social and emotional group training and development work at the school. The role is also to offer guidance to students who have issues that are affecting their school life. The student counselor can also give advice to mentors about a plan of action for individual students. Like the school nurse, the student counselor is bound by a confidentiality clause concerning all sensitive student issues.

Vår skolkurator ansvarar för att främja socialt och emotionellt välmående på skolan. Skolkuratorn har professionella samtal, såväl med individuella elever, deras föräldrar, som med grupper av individer. Skolkuratorn erbjuder vägledning till elever med psykosociala svårigheter, samt ger råd till föräldrar och mentorer angående förhållningssätt och stödåtgärder för individuella elever.

Learning Support Teacher
Some children need more support than others in managing their schoolwork. These needs may have physical, emotional and social causes – they may be temporary needs or something that the student requires help with throughout their time at school. They will decide what kind of support a student needs and are responsible for drawing up and working with an action plan.The learning support teacher works with individual students, group of students and in class supporting teachers. He/she also takes part in evaluation and assessment, pedagogical evaluations and reports. The learning support teacher has a pedagogical responsibility for students in need of special educational support, and he/she assists the principal in the pedagogical development work.

Specialpedagog hjälper elever som behöver specialanpassat stöd för att klara skolarbetet.

Specialpedagogen beslutar, tillsammans med rektor, vilken sorts hjälp en elev behöver och ansvarar för att skapa en handlingsplan. Som stöd arbetar specialpedagog med enskilda elever, mindre grupper och hela klasser samt deltar i utvärdering, bedömning och rapportering. Specialpedagogen har det pedagogiska ansvaret för elever i behov av speciellt utbildningsstöd och stöttar rektor i det pedagogiska utvecklingsarbetet. 

 
Well-being surveys
ISGR has two campuses. The Primary Years for both sections is located at Guldheden Campus and the Middle Years for both sections is located at Götaberg Campus, together with IHGR. Student well-being surveys are carried out yearly and are campus based.
 
ISGR genomför årligen enkätundersökningar gällande elevernas välbefinnande i samarbete med IHGR. Undersökningen utförs på vardera campus.
 

Staff PYP

Lee Brown - Principal
lee.brown@staff.isgr.se
031- 708 92 62

Petra Wallqvist - School Nurse
petra.wallqvist@staff.isgr.se
031- 708 92 60

Anne Alexandersson - Counselor
anne.alexandersson@staff.isgr.se
031- 708 92 61

Moragh Randall - Learning Support
moragh.randall@staff.isgr.se

Staff MYP

Patrick MacAulay
patrick.macaulay@staff.isgr.se
Phone: 031- 708 92 28

Ellen Franne - School Nurse
ellen.franne@staff.isgr.se
031- 708 92 46 / 073 231 32 99

Cassandra Held - School Counselor
cassandra.held@staff.isgr.se
031- 708 92 12

Staff PYP & MYP

Puya Yekerusta - School Psychologist
puya.yekerusta@staff.isgr.se

Personal LGRP

Marianne Axelsson - Rektor
marianne.axelsson@staff.isgr.se
031- 708 92 55

Caroline Manceau - School Nurse
caroline.manceau@staff.isgr.se
031- 708 92 74

Anne Alexandersson - Skolkurator
anne.alexandersson@staff.isgr.se
031- 708 92 61

Esther Tolö - Specialpedagog
esther.tolo@staff.isgr.se

Zsuzsanna Lakatos - Specialpedagog
zsuzsanna.lakatos@staff.isgr.se

Personal LGRM

Corinna Ljungberg- Rektor
corinna.ljungberg@staff.isgr.se
031- 708 92 26

Caroline Manceau - School Nurse
caroline.manceau@staff.isgr.se
031- 708 92 74

Cassandra Held - Skolkurator
cassandra.held@staff.isgr.se
031- 708 92 12

Julianna Mellberg - Specialpedagog
julianna.mellberg@staff.isgr.se

Personal LGRP & LGRM

Petra Kåks - Skolpsykolog
petra.kaks@staff.isgr.se