Elevhälsa

 

ISGR genomsyras av ett demokratiskt synsätt med en internationell prägel. Vi strävar mot att varje elev ska känna sig trygg, respekterad och sedd, i syfte att skapa en öppen atmosfär som gynnar personlig utveckling hos varje enskild elev. Som ett led i detta uppmuntrar ISGR  mångfald och har nolltolerans mot all form av diskriminering eller kränkande behandling.

Elevhälsan arbetar tillsammans för elevernas utveckling, trygghet och välmående. Se nedan för en beskrivning av samtliga roller inom elevhälsan.

Rektor
Rektor har ansvar för utvecklingen av skolans elevhälsoteam. Elevhälsan ser till att såväl enskilda elevers som hela skolans behov uppmärksammas och arbetar för en positiv och harmonisk miljö med lärande i fokus.

Skolsjuksköterska
ISGR har en heltidsanställd skolsköterska på vardera Campus. Skolsköterskan är rådgivande i elevhälsoteamet när det gäller hälsorelaterade frågor och arbetar proaktivt för att främja elevhälsan. Skolsköterskan finns även tillgänglig för elevernas akuta medicinska behov. Skolsköterskan har tystnadsplikt. Arbetet fokuserar på följande områden:

Hälsokontroller/samtal
Enligt Sveriges nationella skolhälsoprogram genomförs hälsokontroller systematiskt under specifika årskurser. Föräldrar ombeds regelbundet att fylla i ett frågeformulär angående sitt barns hälsa samt delta i möten med skolsköterska/skolläkare. Utöver detta genomförs synundersökning, hörselkontroll samt kontroll av tillväxtkurvan. Skolsköterskan kontaktar de elever som är i behov av vidare hälsokontroller.

Vaccinationer
Vaccinationer genomförs i alla grundskolor i Sverige enligt det Svenska vaccinationsprogrammet. För mer information om det Svenska vaccinationsprogrammet och hur du ansöker om att ta del av det, vänligen se bifogat dokument. Vid två tillfällen under året erbjuds "drop-in" då nya elever ges möjlighet till vaccinationer vid behov.

Skolläkare
Skolläkaren arbetar med bedömningar och utredningar i samarbete med skolsköterskan och har möjlighet att skriva remiss till olika institutioner vid behov. Alla elever i förskoleklass erbjuds ett besök hos skolläkaren.

Skolpsykolog
Skolans psykolog ansvarar för elever med behov av särskilt psykologiskt stöd och utför erforderliga utredningar. Vid behov kan psykologen skicka remiss till externa specialister. Före utförda tester har psykolog ansvar för att informera föräldrar och personal. 

Skolkurator
Vår skolkurator ansvarar för att främja socialt och emotionellt välmående på skolan. Skolkuratorn har professionella samtal, såväl med individuella elever, deras föräldrar, som med grupper av individer. Skolkuratorn erbjuder vägledning till elever med psykosociala svårigheter, samt ger råd till föräldrar och mentorer angående förhållningssätt och stödåtgärder för individuella elever.

Specialpedagog
Specialpedagog hjälper elever som behöver specialanpassat stöd för att klara skolarbetet.
Specialpedagogen beslutar, tillsammans med rektor, vilken sorts hjälp en elev behöver och ansvarar för att skapa en handlingsplan. Som stöd arbetar specialpedagog med enskilda elever, mindre grupper och hela klasser samt deltar i utvärdering, bedömning och rapportering. Specialpedagogen har det pedagogiska ansvaret för elever i behov av speciellt utbildningsstöd och stöttar rektor i det pedagogiska utvecklingsarbetet. 

ISGR genomför årligen enkätundersökningar gällande elevernas välbefinnande i samarbete med IHGR. Undersökningen utförs på vardera Campus.

 

Personal LGRP

Marianne Axelsson - Rektor
marianne.axelsson@isgr.se
031- 708 92 55

Petra Wallqvist - Skolsköterska
petra.wallqvist@isgr.se
031- 708 92 74

Anne Alexandersson - Skolkurator
anne.alexandersson@isgr.se
031- 708 92 61

Esther Tolö - Specialpedagog
esther.tolo@isgr.se

Zsuzsanna Lakatos - Specialpedagog
zsuzsanna.lakatos@isgr.se

Julianna Mellberg - Specialpedagog
julianna.mellberg@isgr.se
(föräldraledig)

Personal LGRM

Corinna Ljungberg- Rektor
corinna.ljungberg@isgr.se
031- 708 92 26

Helena Rundéus - Bitr.Rektor
helena.rundeus@isgr.se
031- 708 92 25

Petra Wallqvist - Skolsköterska
petra.wallqvist@isgr.se
031- 708 92 74

Cassandra Held - Skolkurator
cassandra.held@isgr.se
031- 708 92 12

SarahSandberg- Speciallärare/Specialpedagog
sarah.sandberg@isgr.se

Staff PYP & MYP

Axel Jonasson - School Psychologist
axel.jonasson@isgr.se