ISGR - Nationella Sektionen

Nationella sektionen på ISGR följer den svenska läroplanen och är uppdelad i LGRP (Läroplan grundskolan Primary Years) för årskurserna F-5 och LGRM (Läroplan grundskolan Middle Years) för årskurserna 6-9. Vänligen läs nedan för information om hur du gör en ansökan.
---

The National section of ISGR follows the Swedish national curriculum (LGR) and is divided into two sections. LGRP (LGR Primary years) for preschool class - grade 5 and LGRM (LGR Middle years) for grades 6-9. Please read below for information about how to apply.

 

När kan jag ansöka?
Ansökningar tas endast emot mellan den 1 oktober och den 1 december inför det kommande läsåret. Ansökningar inkomna innan eller efter denna period behandlas ej. Ett undantag gäller sökanden till årskurs 4, där det kan hända att vi har möjlighet att ta emot sena ansökningar. Vänligen kontakta nationell antagning för mer information.

Sökanden står kvar i kön till och med den 30 september. Därefter öppnas åter kön för nya ansökningar. Sökanden som önskar stå kvar i kön måste ansöka på nytt under ansökningsperioden varje år.
---
Applications are only accepted between the 1st of October and the 1st of December for the coming academic year. Applications sent in before or after this period will not be taken into consideration. The only exception are applications for grade 4, where we may be able to accept late applications. Please contact national admissions for more information.

Applicants will remain in the queue until the 30th of September the following year, the day before we open for new applications once again. Applicants who wish to remain in the queue have to apply again during the application period, an action that needs to be repeated every year if you wish to remain in the queue for the following academic year.

Vem kan ansöka?
Vårdnadshavare kan ansöka till samtliga årskurser från förskoleklass till årskurs 9. I förskoleklass tar vi endast emot elever som fyller 6 år samma år som skolstart.

För närvarande antar vi nya elever i följande årskurser:
- Förskoleklass, 28 nya elever
- Årskurs 4, 28 nya elever
- Årskurs 6, 4 nya elever
 
I övriga årskurser uppkommer inga nya platser. Nya elever kan endast bli antagna om en nuvarande elev slutar, då vi erbjuder platsen enligt nuvarande köordning.
---

Parents can apply to all grades, from preschool class to grade 9. For preschool class we only accept applications for students turning 6 years old the same year as school start.

We accept new students in the following grades:
- Preschool class, 28 new students
- Grade 4, 28 new students
- Grade 6, 4 new students

We do not take in new students in any of the other grades. A place will only come available if one our own students decides to leave, in which case we will offer the place according to queue number order.

 

Hur ansöker jag?
Ansökan kan endast göras online via vår hemsida mellan den 1 oktober och den 1 december. En länk till ansökan aktiveras på vår hemsida under denna period. I er ansökan ombeds ni ange person och kontaktinformation för er och ert barn, ytterligare dokument är ej nödvändiga. Ansökningar via e-post eller telefon behandlas ej. Vid korrekt ifylld och inskickad ansökan skickas automatisk bekräftelse via e-post.
---
Applications can only be made online via our website between the 1st of October and the 1st of December for the next academic year. A link to the application page will be activated and visible on the admissions home page during this time. In your application, you are required to provide personal and contact information, no additional documents are required. Applications via phone or email will not be taken into consideration. You will receive an automatic confirmation email once your application is correctly submitted.

Antagningskriterier

Samtliga sökande prioriteras enligt följande ordning:
1. Syskonförtur
2. Boende inom stadsdelarna Centrum, Majorna/Linné och Örgryte/Härlanda
3. Övriga sökanden

Syskonförturgäller endast sökanden med syskon på vår nationella sektion vilka även uppfyller något av följande kriterier:

  • - Barnen har gemensamma vårdnadshavare.
  • - Halvsyskon med minst en gemensam vårdnadshavare.
  • - Barnen är registrerade på samma bostadsadress.

Ansökan för tvillingar behandlas i linje med våra riktlinjer. Har en tvilling fått platserbjudande och tackat ja till denna ges dock dennes tvillingsyskon förtur till reservplatser.

Efter avslutad ansökningsperiod skapas ett könummer genom lottning hos Notarius Publicus enligt ovan nämnda prioriteringsordning. Vid antagning av nya elever använder vi oss av detta könummer enligt prioritetsordning.

Skulle det uppstå en alltför ojämn fördelning mellan flickor och pojkar har vi rätt att frångå köordningen.
---
Applicants are prioritized according to the following admissions criteria:
1. Sibling priority
2. Applicants living within the districts of central Gothenburg, Majorna/Linné and Örgryte/Härland
3. All other applicants

Sibling priority applies to applicants with a sibling attending the national section whom also meet one of the following criteria:

  • - Children with common custodians.
  • - Half-siblings with at least one custodian in common.
  • - Children registered at the same residential address.

Applications regarding twin siblings are considered in line with our admissions criteria. If a twin sibling receives an offer of placement, the other twin sibling will however be given first priority to the second round of placement offers.

After the application period, a queue number is created through lottery, conducted by Notarius Publicus, according to the order of priority as stated above. Available places will be offered according to queue number and order of priority.

Should a very uneven division between boys and girls occur, we reserve the right to depart from the order of queue number in order to achieve gender balance.

När får jag svar?
Vi ger endast besked till de sökande som blir erbjudna en plats. Skulle du inte höra något från oss innan den 1 oktober är du välkommen att söka igen.

Under januari skickar vi ut platserbjudande till sökanden i förskoleklass, årskurs 4 och årskurs 6. Får vi ett nekande svar erbjuds platsen till nästa i kön. Vänligen notera att denna process kan komma att pågå fram till skolstart i augusti. Plats i övriga årskurser erbjuds kontinuerligt i mån av plats.
---
We will only contact those who are to receive a place. If you do not hear anything from us before the 1st of October, you have unfortunately not received a place and are welcome to apply again.

We will send out the first set of placement offers to applicants for preschool class, grade 4 and grade 6 at the end of January. If an applicant turn down their offer of placement, the place will be offered to the next applicant in line until the class is full. Please note that this process could go on until school start in August. Places in all other grades are offered continuously depending on availability. 

FAQ
Hur stor del av undervisningen sker på engelska?
Undervisningen sker till största del på svenska, med en ökande andel undervisning på engelska, upp till 50% i de högre årskurserna.
 
Kan mitt barn få förtur på grund av ömmande skäl?
Nej. Samma antagningskriterier gäller alla sökande, utan undantag.
 
Mitt barn går på ISGR Internationella sektionen, kan vi byta till Nationella sektionen?
Nej. Vi flyttar inte elever mellan sektioner. Vårdnadshavare måste ansöka på samma sätt som övriga sökanden och går under samma antagningskriterier.
 
Mitt barn har inget personnummer, kan jag ansöka ändå?
Vårdnadshavare kan söka för sina barn trots att personnummer saknas, dock måste barnet ha ett personnummer vid skolstart. Skriv födelsedatum ÅÅMMDD-TF vid ansökan om personnummer saknas.
 
Om jag kryssar i rutan för fritids, innebär det att jag får automatiskt en plats på fritids om jag fått en plats på ISGR?
Nej. Fritids måste sökas separat via en blankett som går att finna på vår hemsida. Observera att det kan ta upp till två veckor från och med att ansökan kommit in till dess att ditt barn kan få en plats på fritids.
 
Kan vi besöka skolan innan vi ansöker?
Nej. Endast sökanden som fått erbjudande om och accepterat sin plats ges möjlighet att komma på besök. Nya elever till förskoleklass, som ej har syskon på skolan, erbjuds en rundvandring under tidig vår. Samtliga nya elevers vårdnadshavare inbjuds till föräldrarmöte, gäller såväl förskoleklass som årskurs 4, under våren.
 

FAQs

How much of the teaching is in English?
For our youngest students, the language of instruction is mostly Swedish. The amount of lessons taught in english increases during the years with up to 50% being taught in English in the higher grades. Please read more under the programmes tab.

Can I obtain priority due to special circumstances/family situation?
No. The same admissions criteria applies to all applicants, with no exceptions.

My child is enrolled in the International section of ISGR, can we transfer to the National section?
No. We do not transfer students between sections. Parents have to apply during the application period like all other applicants.

My child doesn’t have a personal number, can I apply anyway?
Yes. Parents can apply for their child even though they don’t have a personal number. However the child must have a personal number by the time of school start. Please write birth date YYMMDD-TF instead of a full personal number.

If I tick the box for PAL (free time school), does that mean that I will automatically receive a place in PAL?
No. This is only an expression of interest. A proper application for PAL is done via a form which can be found on our website. Please read more under the programmes tab. Please note it may take up to two weeks to obtain a place in PAL from the time of your application.

Can we visit the school before we apply?
No. We only offer visits to applicants who have accepted their placement offer.