Elevhälsa

 

ISGR genomsyras av ett demokratiskt synsätt med en internationell prägel. Vi strävar mot att varje elev ska känna sig trygg, respekterad och sedd, i syfte att skapa en öppen atmosfär som gynnar personlig utveckling hos varje enskild elev. Som ett led i detta uppmuntrar ISGR  mångfald och har nolltolerans mot all form av diskriminering eller kränkande behandling.

Elevhälsan arbetar tillsammans för elevernas utveckling, trygghet och välmående. Se nedan för en beskrivning av samtliga roller inom elevhälsan.

Rektor
Rektor har ansvar för utvecklingen av skolans elevhälsoteam. Elevhälsan ser till att såväl enskilda elevers som hela skolans behov uppmärksammas och arbetar för en positiv och harmonisk miljö med lärande i fokus.

Skolsjuksköterska
ISGR har en heltidsanställd skolsköterska på vardera Campus. Skolsköterskan är rådgivande i elevhälsoteamet när det gäller hälsorelaterade frågor och arbetar proaktivt för att främja elevhälsan. Skolsköterskan finns även tillgänglig för elevernas akuta medicinska behov. Skolsköterskan har tystnadsplikt. Arbetet fokuserar på följande områden:

Hälsokontroller/samtal
Enligt Sveriges nationella skolhälsoprogram genomförs hälsokontroller systematiskt under specifika årskurser. Föräldrar ombeds regelbundet att fylla i ett frågeformulär angående sitt barns hälsa samt delta i möten med skolsköterska/skolläkare. Utöver detta genomförs synundersökning, hörselkontroll samt kontroll av tillväxtkurvan. Skolsköterskan kontaktar de elever som är i behov av vidare hälsokontroller.

Vaccinationer
Vaccinationer genomförs i alla grundskolor i Sverige enligt det Svenska vaccinationsprogrammet. För mer information om det Svenska vaccinationsprogrammet och hur du ansöker om att ta del av det, vänligen se bifogat dokument. Vid två tillfällen under året erbjuds "drop-in" då nya elever ges möjlighet till vaccinationer vid behov.

Skolläkare
Skolläkaren arbetar med bedömningar och utredningar i samarbete med skolsköterskan och har möjlighet att skriva remiss till olika institutioner vid behov. Alla elever i förskoleklass erbjuds ett besök hos skolläkaren.

Skolpsykolog
Skolans psykolog ansvarar för elever med behov av särskilt psykologiskt stöd och utför erforderliga utredningar. Vid behov kan psykologen skicka remiss till externa specialister. Före utförda tester har psykolog ansvar för att informera föräldrar och personal. 

Studie och yrkesvägledare
Vår studie och yrkesvägledare (SYV) ansvarar för att främja socialt och emotionellt välmående på skolan. SYV har en professionell dialog med såväl individuella elever som med grupper. SYV erbjuder även vägledning till elever med problem, samt ger råd till mentorer angående handlingsplaner för individuella elever. 

Specialpedagog
Specialpedagog hjälper elever som behöver specialanpassat stöd för att klara skolarbetet.
Specialpedagogen beslutar, tillsammans med rektor, vilken sorts hjälp en elev behöver och ansvarar för att skapa en handlingsplan. Som stöd arbetar specialpedagog med enskilda elever, mindre grupper och hela klasser samt deltar i utvärdering, bedömning och rapportering. Specialpedagogen har det pedagogiska ansvaret för elever i behov av speciellt utbildningsstöd och stöttar rektor i det pedagogiska utvecklingsarbetet. 

ISGR genomför årligen enkätundersökningar gällande elevernas välbefinnande i samarbete med IHGR. Undersökningen utförs på vardera Campus. Klicka här för resultat från 2017.

 

Personal LGRP

Ingegerd Löfroth-Hildèn - Rektor
Ingegerd.lofroth@isgr.se

Susanne Hognér - Skolsköterska
susanne.hogner@isgr.se

Mona Esmailian - Kurator
mona.esmailian@isgr.se

Margareta Granfors - Specialpedagog
margareta.granfors@isgr.se

Personal LGRM

Maria Lindberg- Rektor
maria.lindberg@isgr.se

Helena Rundéus - Bitr.Rektor
helena.rundeus@isgr.se

Jenny Pettersson - Skolsköterska
jenny.pettersson@isgr.se

Caroline Carlén - Kurator
caroline.carlen@isgr.se

Linda Day - Speciallärare/Specialpedagog
linda.day@isgr.se

Staff PYP & MYP

Joakim Skeppstedt - School Psychologist
joakim.skeppstedt@isgr.se