Läroplan Grundskolan P (LGRP)

Skolan ska inspirera eleverna för lusten till det livslånga lärandet där respekt för de mänskliga rättigheterna och demokratiska värdena är grunden"

- Marianne Axelsson (Rektor LGRP)

Välkomna till nationella sektionen på ISGR. Hos oss möter ni hela världen i en och samma byggnad. Med över 60 olika nationaliteter möts vi i vardagen av likheter och olikheter. Vi lär oss av varandra att olikheter är en rikedom.På ISGR har vi en tydlig vision som alla följer. Vi lär tillsammans för framtiden. Den höga kvaliten vi kan erbjuda beror på att lärarnas undervisning är välplanerad, målen är klara och tydliga, en positiv arbetsmiljö, höga förväntningar på varje elev och varierade undervisningsformer.

Vi erbjuder undervisning från förskoleklass upp till år 9. Lärarna samverkar så att eleverna kan se en röd tråd under sina skolår. Som andra svenska skolor följer vi Lgr11 som utgör grunden för vårt lärande. Att tala engelska är naturligt hos oss då vi samarbetar med den internationella sektionen. Eleverna arbetar i crossteam och får träna muntligt på sin engelska. Skolan har av skolverket tillstånd att bedriva undervisning upp till 50 % på engelska. Detta sker i form av att teman undervisas på såväl engelska som svenska. Detsamma gäller de praktiska ämnena som undervisas på två språk.

Vi har hög lärartäthet och alla pedagoger är behöriga , vilket gynnar elevernas lärande och gör att vi har höga resultat i kunskapsförmågor. Vi är i skolan för att lära oss så mycket som möjligt.

För oss är det viktigt att eleverna känner sig trygga och har studiero för att nå lyckade resultat. Alla samverkar för elevernas bästa. Skolans Elevhälsoteam har det övergripande ansvaret för elevernas bästa. Personal på skolan anser att EHT arbetet utförs väl 9,5 / 10 i vår senaste enkät är ett toppbetyg.

Information och kommunikation sker i vårt webbaserade system som heter schoolsoft. Där kan du som vårdnadshavare ta del av vad som händer på skolan, anmäla frånvaro och via mail kommunicera med oss på skolan. Vi betonar vikten av att genom ett gott samarbete skola-hem kunna utveckla varje elev.

Årskurserna F-5 på den nationella sektionen kallas för Lgrp, förkortningen hör ihop med att vi följer den svenska läroplanen Lgr 11. Vi befinner oss på Guldhedsgatan 6. Skolgården är stor och inbjuder till lek på kulle, kompisgunga, spel och lek på asfalterad plan , samt tillgång till en fotbollsplan. Om man önskar vara med i organiserade lekar inbjuder Trivselledarna till planerade aktiviteter.

Vi har 224 elever fördelat på 8 klasser, två år F-1, två år 2-3, två år 4 och två år 5.

Dessa grupper undervisas av arbetslag F-1, 2-3 och 4-5 som består av lärare, förskollärare och fritidspedagoger. Enligt pedagogernas bedömning upplever 9,2 av 10 pedagoger att de sociala relationerna mellan elever och lärare är goda , att eleverna känner sig trygga på vår skola och att vi har god studiero på Lgrp.

Redan i förskoleklass får eleverna träna sig i det engelska språket i korridorer och på lektioner. Vi har mer engelska i vår timplan än övriga skolor i Sverige.

Lärarna är utbildade att undervisa på såväl svenska som engelska.

All personal arbetar för att eleverna ska känna sig trygga, 8,5 / 10 elever känner sig trygga i enkätsvar ht 2017. All personal arbetar också för att alla ska må bra och att eleverna får bästa möjliga förutsättningar för inlärning. 8,4 / 10 elever känner de når kunskapsmålen i enkätsvar ht 2017. 96 % av våra elever var godkända i de nationella proven i år tre i såväl svenska som matematik, våren 2017. Alla barn är alla pedagogers ansvar. 8,8 / 10 elever upplever de får den hjälp de behöver av sina lärare. 8,4 / 10 elever är nöjda med vår skola som helhet. 9/10 vårdnadshavare skulle rekommendera Lgrp som skola i enkätsvar ht 2017.

Skolverket

Below is a direct link to the Skolverket website.

skolverket.se

Our Library

Our school library is the hub of learning.

Learn More

Calendar

All scheduled activities and events for LGRM at ISGR can be found here.

SchoolSoft